Näringsdepartementets förslag till ny förordning om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Näringsdepartementets förslag till ny förordning om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter Rubricerade ärende, diarienummer N2011/5698/TE, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.