Näringsdepartementets promemoria Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU (Ds 2012:47)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.