Näringsdepartementets promemoria med förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/05554/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.