Näringsdepartementets promemoria Några körkortsfrågor, m.m.

Rubricerade ärende, diarienummer N2012/2177/TE, N2012/1493/TE och N2012/1861/TE har remitterats till Regelrådet.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.