Näringsdepartementets promemoria – några körkortsfrågor

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/04315/RS, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter i allt väsentligt varit synnerligen begränsat i förhållande till det tredje körkortsdirektivet. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.