Näringsdepartementets promemoria om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-rättsliga regler

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.