Näringsdepartementets remiss av Statens jordbruksverks uppdragsredovisning Förslag till ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att lagens syfte kringgås

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag