Näringsdepartementets remiss av Transportstyrelsens framställan om ändring i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister samt förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.