Näringsdepartementets remiss av Transportstyrelsens redovisning Avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Näringsdepartementets remiss av Transportstyrelsens redovisning Avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Rubricerade ärende, diarienummer N2010/4895/TE, har remitterats till Regelrådet. Föreslagna författningsändringar innebär huvudsakligen att Transportstyrelsen bemyndigas att genom föreskrifter besluta avgifter och avgiftsnivåer för sin verksamhet. Bemyndiganden i sig medför inga ekonomiska effekter för företag utan sådan uppkommer först om och när bemyndigandet tas i anspråk. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande beträffande de nu aktuella föreskriftsförslagen.