Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall

Rubricerade ärende, diarienummer NV-07008-17, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

elavfall