Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Rubricerade ärende, diarienummer NV-00427-16, har remitterats till Regelrådet.

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av ett EU-direktiv som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.