Nya föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut (SJVFS 2021:15)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.