Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.