Omremittering av förslag på föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Rubricerade ärende, diarienummer 4.7.16-11784/13, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.