Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet (Ds 2019:11)

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag varit begränsat i förhållande till bland annat rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättande av ett gemenskapssystem för tullbefrielse. I övrigt bedömer Regelrådet att förslaget inte medför effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

tullfrihet