Promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2016/00774, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.