Promemoria avseende skattenedsättning för landansluten elektrisk kraft till fartyg i hamn, s.k. landström

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.