Promemoria Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2017/01208/S2, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

mervärdeskatt