Promemoria med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Förstärkt insättningsgaranti

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2015/03438/B, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.