Promemorian Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.