Promemorian Anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/01853/S3, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 17 april 2020 med angiven svarstid den 23 april 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.