Promemorian Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.