Promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2020/00780/Me, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 5 juni 2020 med angiven svarstid den 11 juni 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.