Promemorian En paneuropeisk privat pensions-produkt

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.