Promemorian Film – ett nytt officiellt statistikområde

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ku2020/02350, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

film