Promemorian Förhandsunderrättelse för taxiförare och villkor för taxameterdispens

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/02599/RS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.