Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2021/00324, har remitterats till Regelrådet.

 

Förslagets effekter för berörda företag kan i allt väsentligt ännu inte bedömas. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.