Promemorian Miniminivåer för björn, varg, järv och lo

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2020/02821, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.