Promemorian om Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.