Promemorian Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/02404/OU, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.