Promemorian Tillsyn över efterlevnad av EU:s marknadsmissbruksförordning

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2015/05412/V, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.