Rapporten Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd från Myndigheten för radio och tv

Rapporten Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd från Myndigheten för radio och tv Rubricerat ärende, ert diarienummer Ku2011/1520/MFI, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.