Regeringens proposition Förlängning av tillfälliga skatteanstånd

Rubricerat ärende, ert dnr Fi2010/176, inkom till Regelrådet den 12 januari 2010 med angiven svarstid senast den 17 januari 2010.

Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna remisstiden yttra sig över förslagen. Regelrådet avstår därför från att avge ett yttrande.