Remiss av betänkandet Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.