Remiss av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

Remissen inkom till oss den 11 november 2013. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 11 november 2013 om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.