Remiss av Energimyndighetens underlag till Sveriges nationella handlingsplan för energi från förnybara energikällor

Remissen innehåller inget författningsförslag. Då Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag och därtill hörande konsekvensutredningar avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.