Remiss av förslag till ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2010/1686/A, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget medför, såvitt kan bedömas, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.