Remiss av Lantmäteriets promemoria om modernare sammanträdesformer vid lantmäteriförrättningar m.m.

Enligt Regelrådets uppdrag ska Regelrådet ta ställning till om nya och ändrade regler utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till relativt sett låg administrativ kostnad för företagen och bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet. Regelrådets granskning ska omfatta författningsförslaget samt den konsekvensutredning som ingår i beslutsunderlaget för förslaget. Det anges också i ”Riktlinjer för regeringskansliets överlämnande av underlar till Regelrådet” att regeringskansliet, när det bereder förslag till nya och ändrade regler som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt, ska ge Regelrådet tillfälle att yttra sig över förslaget till författningstext och konsekvensutredningen.

Rubricerad remiss innehåller ingen konsekvensutredning. Regelrådet kan emellertid konstatera att förslaget inte får sådana effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.