Remiss av redovisningen av regeringsuppdraget: Analys av det s.k. Gotlandstillägget, Tillväxtanalys rapport 2009:03 Gotlandstillägget – en otidsenlig reglering?

Remissen innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.