Remiss av Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena

Rubricerade ärende, diarienummer Ku2015/02346/KL, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

kulturminnen