Remiss av Utbildningsdepartementets promemoria Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Remissen innehåller inget författningsförslag. Då Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag och därtill hörande konsekvensutredningar avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.