Remiss över departementspromemorian Behörighet för lokförare (Ds 2009:54)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2009/9050/RS, har remitterats till Regelrådet. På grund av mängden inkomna ärenden avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.