Remiss över departementspromemorian Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2009/7705 har remitterats till Regelrådet. Det remitterade förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Det bakomliggande förslaget

Promemoria_7705.pdf ()