Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2019/04190/S, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.