Remissvar angående Finansdepartementets promemoria Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier

Såvitt kan bedömas är förslaget en följd av en EU-förordning vilket inte omfattas av Regelrådets granskning och bedöms vidare medföra endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Eric-konsortier