Remissvar avseende ändring i förordningen 2004:105 om statliga kreditgarantier

Ändring i förordningen 2004:105 om statlig kreditgaranti för lån till bostadsbyggande Rubricerade förordningsändring har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom den remisstid sam angetts. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.