Remissvar avseende Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad

På grund av begränsade resurser saknar Regelrådet tyvärr möjlighet att yttra sig i detta ärende.