Remissvar avseende delbetänkandet Fiskevård i enskilt vatten – en översyn av lagen om fiskevårdsområden (SOU 2009:53)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2009/1886, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas inga effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.