Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens promemoria om kalkylränta i elnätsverksamhet vid fastställande av intäktsram för elnätsföretag enligt ellagen (1997:857)

Remissen innehåller inte något förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.