Remissvar avseende Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2011) 121 slutlig

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2011) 121 slutlig Rubricerat ärende, ert diarienummer Fi 2011/2247, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.